سرپرستی استان اصفهان پیش دبستان و دبستان دخترانه معراج اندیشه پیش دبستان و دبستان پسرانه معراج اندیشه مهد و پیش دبستان معراج اندیشه دبیرستان پسرانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول) دبیرستان دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول) سرپرستی استان اصفهان مهد و پیش دبستان معراج اندیشه پیش دبستان و دبستان پسرانه معراج اندیشه پیش دبستان و دبستان دخترانه معراج اندیشه دبیرستان پسرانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول) دبیرستان دخترانه معراج اندیشه (متوسطه دوره اول)